Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek- Meilinger Vendégház

1. Általános rendelkezések

1.1. Az "Általános Szerződési Feltételek" (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szolgáltató

(Név: Meilinger Veronika e.v. kisadózó

Székhely, levelezési cím: 8242 Balatonudvari Fűzfa utca 18.

Képviselő: Meilinger Veronika

Telefonszáma: +36-30- 370-3569

Email cím: veronika.meilinger@gmail.com

Bejegyző bíróság megnevezése: Belügyminisztérium Okmányfelügyeleti főosztály

Nyilvántartási száma: 52166242

Adószáma: 68727499-1-39

a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Meilinger Vendégház (Cím: 8242 Balatonudvari Fűzfa utca 18.) szálláshelye igénybevételének feltételeit.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki speciális, egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, illetőleg más olyan személyekkel, akikkel a Szolgáltató a szolgáltatásai értékesítése érdekében együttműködik.

2. A szerződő felek

2.1. Szerződő fél az a természetes személy, aki a Szolgáltató szolgáltatását megrendeli, illetőleg igénybe veszi. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő, és/vagy igénybe vevő a továbbiakban: Vendég.

2.2. A Szolgáltató és a Vendég együttesen -amennyiben a feltételek teljesülése folytán közöttük a szerződés létrejön- a továbbiakban: Felek.

2.3. Amennyiben a szolgáltatásokra irányuló megrendelést a Vendég helyett egy áltata megbízott harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le, az együttműködésre a Szolgáltató és a Közvetítő között létrejött megállapodás az irányadó, és a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a vendéget.

3. A szerződés létrejötte, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérése a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Az ajánlat elfogadása (e-mailben történő megerősítés) a teljes szolgáltatásért fizetendő ellenérték 30%-ának megfelelő összeg, mely összeg foglalónak minősül és az árba beszámít.

3.2. A szerződés minden esetben a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre Amennyiben a Vendég írásbeli foglalását a Szolgáltató írásban visszaigazolja, a Felek között írásbeli szerződés jön létre. Szóbeli foglalás, megállapodás vagy módosítás csak akkor keletkeztet szerződési kötelmet, ha azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta.

3.3. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.4. Amennyiben a vendég a határozott időtartam lejárta előtt úgy dönt, hogy a szolgáltatást nem kívánja a határozott időtartam végéig igénybe venni, és a szállást végleg elhagyja, köteles a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékét a Szolgáltatónak megfizetni, aki jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A Szolgáltató a Vendég által a határozott időtartam előtt elhagyott szobát jogosult újra értékesíteni.

3.5. A szolgáltatás igénybevételének Vendég általi meghosszabbítása akkor lehetséges, ha ehhez a Szolgáltató előzetesen hozzájárult.

3.6. A Szolgáltató általi szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően, a szálláshely elfoglalása előtt igazolják.

3.7. A Vendégházban csak a Szolgáltatónál regisztrált Vendégek tartózkodhatnak.

3.8. A Vendégház létesítményeit használni minden Vendég csak a saját felelősségére jogosult, ott tartózkodása teljes időtartama alatt. .

3.9 Tizennégy éven aluli személyek a Vendégház létesítményei, eszközeinek igénybevételére kizárólag szülői, gondozói felügyelet mellett jogosultak, a gondozásukra, illetőleg felügyeletükre köteles személy felelősségére.

3.10. Amennyiben a gyermekkorú vagy fiatalkorú Vendég egészségügyi állapota vagy más ok indokolja, nem hagyható a Vendégház területén szülői vagy gondozói felügyelet nélkül.

4. A szolgáltatás igénybevételének megkezdése és befejezése (check-in és check-out)

4.1. A Vendégek a bérelt helyiségeket az érkezés napján 15-től 20 óráig foglalhatják el.

4.2 A Vendégek az érkezés pontos idejéről kötelesek az érkezés előtti napon a Szolgáltatót Értesíteni, aki ebben az időpontban a Vendégházhoz érkezik annak átadására, illetve regisztrációra.

4.3. A Vendégek a bérelt helyiségeket a távozás napján 10 óráig kötelesek elhagyni.

4.4. A Vendégek érkezés után a regisztráláskor házkulcsot kapnak, amelyet távozáskor kötelesek a Vendégháznál vendéglátójuknak visszaadni. A kapott kulcs elvesztése esetén 5.000,-Ft egyszeri díj kerül felszámításra.

5. Lemondási Feltételek

5.1 A megrendelés lemondása e-mailben történik.

5.2 A Vendég foglalását a szállásdíj 30%-os foglaló megfizetésével biztosítja.

5.3 A szálláshely lemondása az érkezés előtti 45. napig: díjmentes.

5.4 45. naptári napon belüli lemondás esetén a megrendelt szolgáltatás 30%-át, vagyis a foglaló összegét megtartjuk.

5.5 A szálláshely átvételét követően, esetleges rövidebb tartózkodási igény esetében is a teljes, előre egyeztetett, és elfogadott szállásár fizetendő.

5.6. Amennyiben nem érkezik meg (no show), a kötbér a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 100%-a.

6. Árak, fizetési feltételek

6.1. A Szolgáltató az árakat forintban határozza meg. A Szolgáltató jogosult az árakat előzetes értesítés nélkül megváltoztatni, mely változás a már visszaigazolt foglalásokat nem érinti.

6.2. A Szolgáltató által megadott árak étkezést nem foglalnak magukban.

6.3. Szolgáltató nem fogad semmilyen háziállatot.

6.4. Az ár magában foglalja az ágynemű, ágyneműhuzat, kicsi törölköző használatát, illetve a takarítás költségét. Az ár nem tartalmazza a szokásosnál nagyobb mértékű takarítás költségét; extra takarítás esetén díjfizetési kötelezettség keletkezik a 12.3. pont alapján.

6.5. Szolgáltató SZÉP kártyát elfogad.

6.6 A Szállásdíj fennmaradó része - 70% - érkezéskor fizetendő. Az IFA külön, készpénzben fizetendő, szintén érkezéskor.

6.7 A Szolgáltató KATA-s egyéni vállalkozó, így csak magánszemélyek részére állít ki (alanyi adómentes) számlát.

7. Személyes adatok kezelése

7.1. A Szolgáltató az általa működtetett weboldal Vendég általi használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása során az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak megfelelően jár el.

7.2. Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértéken túl saját marketing tevékenységéhez használja fel. Vendég a szolgáltatás igénybevételével ehhez hozzájárul. Szolgáltató az adatokat harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

8. A szerződés teljesítésének elutasítása és a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

8.1. A Szolgáltató jogosult a Vendéggel kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a szolgáltatások nyújtását megtagadni azzal, hogy a Vendég továbbra is tartozik a megrendelt szolgáltatások ellenértéke 100%-ának megfizetésével, amennyiben

-a.) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott helyiségeket, a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, valamint az azok biztosítására szolgáló helyiségeket,

-b.) Vendég megszegi kötelességeit, és a szerződés rendelkezéseivel ellentétes magatartással felszólítás ellenére sem hagy fel,

-c.) Vendég nem követi a Vendégház üzemeltetője által ismertetett biztonsági utasításokat, e biztonsági utasításokkal ellentétes magatartással felszólítás ellenére sem hagy fel,

-d.) Vendég fertőző betegségben szenved,

-e.) Vendég a szobáját a távozás napján délelőtt 10.00-ig nem üríti ki, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá,

-f.) a Vendég a békés együttélés szabályait megszegi, hangos zenét hallgat, hangfalat használ az udvaron, amely zavarja a szomszédokat, a Szolgáltatóval durván, vagy kifogásolható módon viselkedik, alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, vagy olyan állapotban van, amely folytán a Szolgáltatótól a szerződés fenntartása nem elvárható,

-h.) a Vendég a Szolgáltatóval vagy szomszédokkal konfliktushelyzetbe kerül, melyet nem kulturált módon rendez; hangoskodással vagy más nem kívánatos magatartással a többi vendéget kellemetlen helyzetbe hozza, zavarja, függetlenül attól, hogy a konfliktus kialakulása melyik félnek róható fel,

-j.) Vendég a Vendégházban dohányzik (teraszom, udvaron megengedett).

8.2. Amennyiben a szerződés teljesítése "Vis maior" okból marad el, a szerződés megszűnik.

9. A Vendég jogai

9.1. A Vendég jogosult a szerződés értelmében kibérelt Vendégház, valamint a szálláshely azon helyiségeinek és létesítményeinek használatára, amelyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe. Ezek a Vendégház középső és felső szintje a bérelt szobák számától függően, kert és kerti kiülő-sütögető, ház utcafrontján lévő parkoló értendő ide, a kert hátsó részében található kis ház és a Vendégház teljes pince része nem tartozik ide),

9.2. A Vendég a szálláshelyen való tartózkodásának időtartama alatt panasszal élhet a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban. A Szolgáltató az ezen időtartam alatt tett és jegyzőkönyvbe vett panaszok kezelésére kötelezettséget vállal.

11. A Vendég kötelességei

11.1. A Vendég köteles a Szerződésben meghatározott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére; legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontig és az ott megjelölt módon.

11.2. A Vendég köteles a szerződés folytán használatába került helyiségeket, az azokban illetve a Vendégház udvarán található más dolgokat az általában elvárható gondossággal, rendeltetésüknek megfelelően használni, és kerülni minden olyan helyzet előállását vagy magatartás tanúsítását, melyek magukban hordozzák az állagromlás veszélyét, továbbá köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, mely önmaga vagy más Vendég életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti.

11.3. A Vendég köteles gondoskodni a vele érkező kiskorúak állandó felügyeletéről.

11.4. A Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a Vendégház üzemeltetőjének (kontakt info a Vendégházon belül kihelyezve), és rendelkezésre bocsátani minden olyan információt és adatot, amelyek a káreset körülményeinek tisztázásához szükségesek, illetőleg amelyek egy esetleges szabálysértési vagy büntető eljárás alapját képezhetik.

11.5. A Vendégházban az érkezéskor bejelentett vendégek tartózkodhatnak, külsős, nem a Vendégházban megszálló, oda nem bejelentett vendégek nem.

11.6. A Vendég parkolhat az udvarban, illetve a ház előtti utcaszakaszon, ingyenesen.

A parkolókban hagyott autókért és a benne elhelyezett tárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A parkoló használatára a Vendég kizárólag foglalása időtartama alatt jogosult, az apartman elhagyásával egyidejűleg köteles a parkoló használatával felhagyni.

11.7. Vendég köteles bármilyen rendkívüli eseményt - személyi sérülés, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy- azonnal jelezni a Vendégház üzemeltetőjének.

11.8. A Vendégházban én annak területén a Vendég este 22:00 órától köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, zajkeltéstől, mely a szomszédokat zavarhatja.

11.9. A Vendég köteles a Vendégházat távozáskor minden esetben bezárni.

11.10. A Vendég csak a kijelölt helyen (terasz, udvar) dohányozhat.

12. A Vendég kártérítési felelőssége

12.1. A Vendég köteles megtéríteni mindazon kárt, melyet a Szolgáltató vagy harmadik személy szenved el és amelyeket a Vendég, annak kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személy okoz.

12.2. A Vendég köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet a Vendégházban, illetve a kertben, kerti kiülőben a nem rendeltetésszerű használat okoz. A rendeltetésszerű használatból adódó állagromlásért a Vendég nem felelős.. Vendég köteles - a Szolgáltató választása szerint - vagy a megrongált javak, tárgyak javítási költségének, vagy azok teljes ellenértékének megfizetésére. A fizetendő javítási költség, illetőleg a megrongált tárgyak ellenértékének meghatározására kizárólag Szolgáltató jogosult.

12.3. A Vendégnek a bérelt házat és az udvart olyan állapotban kell elhagynia, amilyen állapotban azt a Szolgáltató a használatába bocsátotta. A rendeltetésszerű használatot meghaladó igénybevételből (kiömlött folyadék, vizelet, hányadék etc., de ide tartozik a Vendégházban történt dohányzás is) adódó extra takarítási költségek fejében a Vendég 25.000,-Ft egyszeri díj megfizetésére köteles. Amennyiben takarítással az eredeti állapot nem állítható helyre, például festési vagy más munkálatok elvégzése szükséges, a Vendéget plusz 20.000,-Ft egyszeri díjfizetési kötelezettség terheli.

12.4. Az átvételkori állapot fenntartása a kertre és kerti kiülőre is vonatkozik. A virágok, más növények leszakítása, rongálása, kiásása etc. során adódó költségek pl. újbóli telepítés költségei a kárt okozó Vendéget terhelik. Az ebből adódó költségek meghatározása, és ezzel a Vendég fizetési kötelezettségének összegszerűsége megállapítására a Szolgáltató jogosult.

12.5. A Vendég felelősséggel tartozik a gondozása vagy felügyelete alatt álló kiskorú magatartásáért. Köteles ennek értelmében megtéríteni mindazon kárt, melyet a kiskorú okoz, függetlenül attól, hogy annak magatartása károkozásra irányul, vagy pusztán gyerekjáték eredménye (pl. falak, bútorok összefirkálása).

12.6. Az okozott kárt a Vendég haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltató személyzete tagjának.

12.7 A Vendéggel felelősséggel tartozik a házban lévő bútorokért, gépekért, konyhafelszerelésért, tányérért, poharakért, evőeszközért, stb. Ezek megrongálását, eltörését, elvesztését köteles Szolgáltató felé azonnal jelezni.

13. A Szolgáltató jogai

13.1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy megrendelt és igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítása végett zálogjog illeti meg a Vendég mindazon vagyontárgyaira, melyeket a Vendégházba bevitt.

13.3. A Szolgáltató a Vendégház működtetése, fenntartása körében jogosult elvégezni az ezzel járó szokásos teendőket (pl. fűnyírás, locsolás) és egyéb karbantartási munkálatokat, melyeket igyekszik a vendégek legkisebb zavarása mellett kivitelezni.

14. A Szolgáltató kötelezettségei

14.1. A Szolgáltató köteles a szerződés alapján a megrendelt szolgáltatások biztosítására, szerződéses kötelezettségeinek az érvényes előírásoknak és standardoknak megfelelően történő teljesítésére.

14.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Vendég írásos és dokumentáltan beérkezett panaszainak kivizsgálására, valamint a probléma kezeléséhez szükséges intézkedések megtételére, valamint ezek írásba adására.

15. Vis maior

15.1. Azon ok vagy körülmény (például: háború, árvíz, tűz, időjárás viszontagságai, sztrájk, áramkimaradás stb.) amely felett nem bír ellenőrzéssel sem a Szolgáltató, sem a Vendég, sem pedig a szerződő fél -vis maior- bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény el nem hárul.

16. Záró rendelkezések

16.1. A teljesítés helye az a hely, ahol Szolgáltató a szolgáltatást nyújtja.

16.2. A jelen ÁSZF és a felek közti szerződés által nem szabályozott kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Szolgáltató és Vendég jogviszonyára egyebekben a magyar jogszabályok irányadóak.

16.3. A szolgáltatás igénybevételéből eredő bármely jogvita lefolytatására a teljesítés helye szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

16.4. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén a Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és a vendég magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et és vállalja, hogy azt betartja, ennek megszegéséből eredő kárért a Ptk. (2013. évi V.) alapján felel. 


utoljára frissítve: 2023. jan. 19.